سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا به عنوان بخشی از خدمات اجرایی راهکار هوش تجاری می باشد ابزاری است جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و تولید گزارشات کاربران در سطوح مختلف مدیران سازمان.
مشاورین مبنا هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا داشبورد مدیریت داشبورد مدیران سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا